Αρχική Σελίδα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63/08-02-2013 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακλήθηκε οριστικά την 08-02-2013 η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12/882/05/Β/86/62, η οποία της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14085/06-03-1974 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ ΔΑΕ-ΕΠΕ 191/06-03-1974). Η εταιρεία τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 17γ του ν.δ. 400/1970, και δεσμεύει το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της εν λόγω εταιρείας και το χαρακτηρίζει ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ


Η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την εποπτεία του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης από την 1.12.2010, μετά την κατάργηση, από την ίδια ημερομηνία, της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ), δυνάμει του ν. 3867/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 12α παρ. 3 ν.δ. 400/1970, η εποπτική αρχή διορίζει και ανακαλεί τον επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ο οποίος με τη σειρά του υποβάλλει αίτηση διορισμού εκκαθαριστή στο αρμόδιο δικαστήριο. Ο επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ενημερώνει γραπτά την εποπτική αρχή για τις εργασίες της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1δ, Ν.489/1976 το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 ν.δ. 400/1970, από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης ή της θέσης αυτής σε κοινή εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτώχευσης, το Επικουρικό Κεφάλαιο διοικεί και διαθέτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε τοποθέτηση ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα.


ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ


Ο Επόπτης παρακολουθεί τις επί μέρους εργασίες της εκκαθάρισης και για το λόγο αυτό η εποπτική αρχή διορίζει πρόσωπο με ειδικές γνώσεις και πείρα σε θέματα λειτουργίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Ο Εκκαθαριστής έχει ως έργο την διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης και είναι πρόσωπο διορισμένο από τις αρμόδιες αρχές.
Από την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο επόπτης και η εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, υποβάλλουν  στο τέλος κάθε εξαμήνου προς την  Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ, η οποία είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή, έκθεση αναφοράς για τα πεπραγμένα του εξαμήνου, απολογισμό και προϋπολογισμό εξόδων καθώς και αίτημα αποδέσμευσης χρηματικού ποσού (εφόσον είναι αναγκαίο) για την κάλυψη των αναγκών της εκκαθάρισης. 


Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210-2222238,
210-9212549
Φάξ: 210-2222809,211-1826943
Email:
info@evima-ekka.gr, logistirio@evima-ekka.gr,
zimies@evima-ekka.gr


Έδρα: Σταδίου 8ος Όροφος,
10562 Αθήνα
Ωράριο Λειτ:
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 16:30  
Παρασκευή 08:30 - 15:30

Χρήσιμα Link: http://www.bankofgreece.gr, http://www.epikef.gr