Γενικές Πληροφορίες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 248 παρ. 7 του ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13/05.02.2016), πρώην ν.δ. 400/1970, επί της περιουσίας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης ακολουθείται η εξής σειρά προνομίων: 

α) «έξοδα εκκαθάρισης και αμοιβές ασφαλιστικού εκκαθαριστή, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, κατόπιν σχετικής εισήγησης είτε του Εγγυητικού Κεφαλαίου είτε του Επικουρικού Κεφαλαίου είτε και των δύο, κατά περίπτωση, το ποσοστό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται. Οι ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις για τις οποίες το άθροισμα των εξόδων εκκαθάρισης και των αμοιβών των οργάνων εκκαθάρισης μέχρι την 31.12.2015, ισούται ή έχει υπερβεί, σωρευτικά, ποσοστό 10% της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης όπως προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ισολογισμό έναρξης αυτής της επιχείρησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Εποπτική Αρχή αίτημα αναπροσαρμογής του ανωτέρω ποσοστού συνοδευόμενο από τα κατάλληλα στοιχεία και δικαιολογητικά. Η Εποπτική Αρχή λαμβάνει απόφαση αναπροσαρμογής του ανωτέρω ποσοστού κατόπιν γνώμης είτε του Επικουρικού Κεφαλαίου είτε του Εγγυητικού Κεφαλαίου, είτε και των δύο, κατά περίπτωση».

β) «Οι απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας και έμμισθης εντολής, εκτός των απαιτήσεων προσώπων που ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στις απαιτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή της έμμισθης εντολής, η οποία αποζημίωση όμως περιορίζεται στη συμπλήρωση του υπολοίπου του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος οργανισμός για τη κάλυψη ασφαλισμένου του σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη».

γ) «Οι απαιτήσεις των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών, αποκλειστικά όμως στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση αντίστοιχα για καθεμιά από τις ασφαλίσεις αυτές».

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Σύμφωνα με το  Δελτίο Τύπου της 08.02.2013 της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=4178&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT με θέμα : 
«Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΠΡΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), αναφέρθηκαν και οι κατωτέρω ειδικότερες πληροφορίες που αφορούν μεταξύ άλλων και  στην επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων :

Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των 30 ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). 
Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της. Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή.


Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210-2222238,
210-9212549
Φάξ: 210-2222809,211-1826943
Email:
info@evima-ekka.gr, logistirio@evima-ekka.gr,
zimies@evima-ekka.gr


Έδρα:Β. Σοφίας 60 11528,
10562 Αθήνα
Ωράριο Λειτ:
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 16:30  
Παρασκευή 08:30 - 15:30

Χρήσιμα Link: http://www.bankofgreece.gr, http://www.epikef.gr